PÜSITELLIMUSE ÜLDTINGIMUSED

Need Püsitellimuse üldtingimused (edaspidi “Tingimused”) reguleerivad suhte Osapoole, kes nõustub liituma Püsitellimusega (nagu see on allpool määratletud), ja Teenuse pakkuja (siin ja edaspidi „SIXT“) vahel, keda ühisel nimetatakse Pooled.

Hakates Osapooleks, nõustute, et need Üldtingimused kehtivad teile.

1. Terminid

1.1. SIXT või Teenuse pakkuja – OÜ Transporent (reg. nr. 11273528), juriidiline aadress Lõõtsa 8, 11415 Tallinn, Eesti.

1.2. Osapool – juriidiline või füüsiline isik, kes on astunud Püsitellimuse lepingusse SIXT-iga.

1.3. Sõidukijuht – Osapool või Osapoole määratud isik, kes kasutab sõidukit.

1.4. Pooled – SIXT ja Osapool.

1.5. Püsitellimus – SIXT-i poolt pakutav sõiduki renditeenus.

1.6. Mobiilirakendus – Püsitellimuse rakendus nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja teistele kaasaskantavatele seadmetele, mis on loodud Püsitellimuse Osapooleks saamiseks, lepingu sõlmimiseks, maksete ja tehingute sooritamiseks, sõiduki lukustamiseks või avamiseks.

1.7. Veebileht – SIXT-i internetilehekülg: www.sixtplus.ee, kus on toodud Püsitellimuse teenuse, sõidukite ja nende rendiga seotud info.

1.8. Püsitellimuse leping – Leping SIXT-i ja Osapoole vahel sõiduki püsitellimuseks, mille võib sõlmida ja allkirjastada kas elektrooniliselt või Mobiilirakenduses.

1.9. Lepingutasu – Püsitellimuse lepingu sõlmimise tasu.

1.10. Kuutasu – tasu, mida Osapool maksab iga kuu SIXT-ile ja mille suurus on määratud Püsitellimuse lepingus.

1.11. Püsitellimuse periood – rendiperiood, mille ajal on Osapoolel õigus kasutada Sõidukit tasudes kuutasu.

1.12. Sõiduk – iga maismaasõiduk, mis on määratletud Mobiilirakenduses või Veebilehel ja mis on antud Osapoolele rendile vastavalt Püsitellimuse lepingule. Sõiduk vastab Eesti, Läti või Leedu õigusaktides toodud nõuetele, mis on kehtestatud selles riigis müüdavatele või kasutamiseks mõeldud sõidukitele.

1.13. Sõiduki telemeetria süsteem – Sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem (i), mis jälgib asukohta, läbisõitu, marsruuti, koordinaate, virtuaalset sõidukiirust, aku täituvust ja teisi Sõiduki parameetreid, mis on Püsitellimuse lepingus välja toodud, ja edastab need andmed SIXT-ile ning võimaldab (ii) SIXT-il blokeerida Sõiduki lahtilukustamise ja/või mootori käivitamise.

1.14. Teenused – teenused, mis on loetletud Püsitellimuse lepingus, Mobiilirakenduses või Veebilehel.

1.15. Liikluskindlustus – kohustuslik sõiduki valdaja liikluskindlustus, mis on kooskõlas Sõiduki registreerimisriigi seadustega.

1.16. Vastutus – Osapoole rahaline kohustus Sõiduki ükskõik millise detaili kaotuse või varguse korral või Sõiduki või ükskõik millise selle detaili või lisavarustuse kahjustuse korral.

1.17. Normaalne kulumine – Sõiduki nende osade kulumine, mis saavad normaalselt kuluda ja mis on kaotanud oma toimevõime.

1.18. Kindlaksmääratud läbisõit – läbisõit kilomeetrites, mis on välja toodud Püsitellimuse lepingus, kui palju on Osapoolel lubatud sõita Püsitellimuse perioodil.

1.19. Valiktooted – Tooted, mida saab lisada Püsitellimusele Püsitellimuse perioodil vastavalt Osapoole soovile. Võib rakenduda lisatasu.

1.20. Hinnakiri – hinnakiri valiktoodetele ja teistele tasudele, mida pole Püsitellimuse üldtingimustes välja toodud. Hinnakiri on kättesaadav Veebilehel.

1.21. Lepingu piirkond – Osapoolel on voli kasutada Sõidukit ja saada teenuseid ainult Eesti, Läti ja Leedu territooriumil, välja arvatud juhul, kui Püsitellimuse lepingus pole kokku lepitud teisiti.

1.22. Lisajuht – Osapoole määratud isik Püsitellimuse lepingus, kellel on lubatud Sõidukit kasutada.

2. Püsitellimuse kokkuvõte

2.1. Püsitellimus SIXT+ on sõiduki renditeenus, mida pakub SIXT ja mis on pikemalt lahti kirjutatud käesolevas Üldtingimuste dokumendis. Püsitellimus võimaldab Osapoolel rentida sõidukeid Püsitellimuse perioodi jooksul ja nautida allpool väljatoodud eeliseid.

3. Nõuded Osapoolele

3.1. Selleks, et saada Osapooleks:

     3.1.1. füüsiline isik peab vastama järgmistele miinimumtingimustele:

          3.1.1.1. Olema Eesti Vabariigi elanik ja omama passi või ID-kaarti;

          3.1.1.2. Olema vähemalt kaheksateist (18) aastane, väljaarvatud juhul, kui seaduses ja/või SIXT-i poolt on nõutud teisiti;

          3.1.1.3. Omama kehtivat vastava sõiduki kategooria juhiluba, mis on välja antud Eesti Vabariigis vähemalt üheks (1) aastaks Osapoole nimele, kus on näha Osapoole välimus ja mis ei ole peatatud, tühistatud, ära võetud või aegunud;

          3.1.1.4. Omama ja kasutama allpool toodud tasude maksmiseks pangakontot või panga poolt väljastatud kehtivat krediit- või deebetkaarti (mitte ettemaksuga deebetkaart), mis on Osapoole nimel;

          3.1.1.5. Füüsiline isik ei ole ise ega ole suguluses isikutega, kes on rahvusvaheliste ja riigisiseste sanktsioonide nimekirjas;

     3.1.2. juriidiline isik peab vastama järgmistele miinimumtingimustele:

          3.1.2.1. Ettevõte peab olema registreeritud Eesti Vabariigis;

          3.1.2.2. Juriidiline isik ja selle liikmed pole ise ega ole suguluses isikutega, kes on rahvusvaheliste ja riigisiseste sanktsioonide nimekirjas.

3.2. Osapool nõustub esitama SIXT-ile tõese, ajakohase ja täpse informatsiooni, sealhulgas, aga mitte ainult, Osapoole nime, telefoninumbri, meiliaadressi, juhiloa, juriidilise aadressi, ID-kaardi või passi ja krediitkaardi või pangakonto info. Osapool teavitab viivitamata (aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) SIXT-i, kui ta on muutnud oma meiliaadressi, telefoninumbrit, arvelduse andmeid (pangakonto, krediitkaart, jne.) või muid isiklikke andmeid, mis võivad mõjutada Püsitellimuse lepingut.

3.3. Osapool tagab, et tema juhiluba on kehtiv kogu Püsitellimuse perioodi vältel. Osapool teavitab viivitamata (aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) SIXT-i, kui tal puudub kehtiv juhiluba.

3.4. Kui ükskõik millisel hetkel Püsitellimuse perioodi ajal ei vasta Osapool enam Lõigus 3 väljatoodud miinimumtingimustele, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

4. Osapoole taotlus

4.1. Selleks, et saada Osapooleks, tuleb isikul esitada taotlus läbi Mobiilirakenduse või täita Veebilehel olev taotlus („Taotlus“).

4.2. SIXT jätab endale õiguse nõuda täiendavat informatsiooni taotleja sobivuse tõendamiseks.

4.3. Pärast taotluse esitamist kontrollib SIXT vastavate teenusepakkujate kaudu Osapoole näo vastavust üleslaetud dokumentidega ja kontrollib sõiduõigust kinnitava dokumendi kehtivust. SIXT-il on õigus kontrollida juhiloa kehtivust terve Püsitellimuse perioodi vältel.

4.4. Osapool peab läbi lugema ja nõustuma käesolevate Üldtingimustega Taotluse esitamise protsessi lõpetuseks, tehes märke vastavasse lahtrisse ja seejärel vajutades Taotluse esitamiseks andmete kontrollimise järel.

4.5. Osapool peab SIXTi teavitama, kui füüsiline isik või juriidilise isiku tegelikud kasusaajad on riikliku taustaga isikute pereliikmed või riikliku taustaga ettevõtetega lähedalt seotud isikud. Osapool saab SIXTi teavitada vajutades vastaval märkeruudul ja seejärel vajutades mobiilirakenduses või veebilehel vastavat nuppu või saates selle kohta allkirjastatud teatise.

4.6. TAOTLUSE ESITAMINE EI TÄHENDA, ET TAOTLEJA VÕETAKSE VASTU PÜSITELLIMUSE PROGRAMMI, AGA KÄESOLEVAD ÜLDTINGIMUSED ON SIDUVAD IGAÜHELE, KES NENDEGA NÕUSTUSB.

5. SIXT-i taotluste hindamine

5.1. SIXT jätab endale õiguse lükata Taotlus tagasi pärast Taotluse läbivaatamist sobivuse hindamiseks. Osapool nõustub Taotluse esitamisega, et SIXT viib läbi taustauuringu ja krediidiuuringu, et hinnata potentsiaalse Osapoole sobivust SIXT+ jaoks.

5.2. SIXT võib saada informatsiooni kolmandatelt isikutelt potentsiaalse Osapoole kohta, et hinnata taotleja sobivust. Nagu eelnevas lõigus viidati, viib SIXT läbi taustauuringu, mis sisaldab, aga ei piirdu üksnes identiteedi ja finantsandmete kontrollimisega. Nimetatud taustakontrolli eesmärgil võib SIXT edastada Osapoole isikliku informatsiooni kolmandatele isikutele, nagu näiteks AS Creditinfo Eesti (reg. nr. 10256137), Veriff OÜ (Eesti, reg. nr. 12932944), Eesti Transpordiamet (reg. nr. 70001490).

5.3. Seda infot ei müüda kolmandatele isikutele.

5.4. SIXT annab endast parima, et hinnata Taotlus ühe (1) tööpäeva jooksul peale esitamist.

6. SIXT-i taotluse tagasilükkamine

6.1. SIXT jätabendale õiguse oma äranägemise järgi lükata Taotlus tagasi, tuginedespotentsiaalse Osapoole maksejõulisusele ja teistele tingimustele. Kui pärast Taotluseläbivaatamist hindab SIXT potentsiaalse Osapoole mittekõlblikuks ühinema SIXT+programmiga, teavitab SIXT Taotlejat sellest Taotluse läbivaatamise protsessilõpus. SIXT-il pole mingit kohustust avaldada keeldumise põhjuseid.Potentsiaalselt Osapoolelt ei küsita mingit tasu.

7. SIXT-i taotluse vastuvõtmine

7.1. Kui SIXT võtab vastu potentsiaalse Osapoole Taotluse, siis allkirjastatakse Püsitellimuse leping. Sel juhul SIXT võtab Osapoolelt lepingutasu ja kuutasu esimese Püsitellimuse kuu eest. Pakkumine kindlale sõidukile kehtib, kuni seda sõidukit on laos saada.

7.2. Püsitellimuse leping jõustub selle allkirjastamisel. Püsitellimuse periood algab sellel kuupäeval, kui Osapool allkirjastab Püsitellimuse lepingu, hoolimata sellest kui Osapool eelistab kauem oodata, tulla Sõidukile järele või võtta see vastu hilisemal ajahetkel.

7.3. SIXT-i Taotluse vastuvõtt on tingimuslik ja sõltub sellest, kas Osapool täidab kõiki Üldtingimusi, tasub õigeaegselt kõik käesolevatest Üldtingimustest tulenevad tasud ja täidab oma Püsitellimuse lepingu tingimusi.

8. Püsitellimuse algus

8.1. Selleks, et Osapool saab voli kasutada ja juurdepääsu rendisõidukile, tuleb Osapoolel allkirjastada Püsitellimuse leping, nõustuda käesoleva Püsitellimuse tingimustega ning tasuda lepingutasu ja esimese kuu tasu.

8.2. Osapoole valitud Sõiduk on järeletulemiseks valmis SIXT-i poolt Püsitellimuse lepingus välja toodud kuupäeval, kellaajal ja kohal.

8.3. Avades Sõiduki Mobiilirakenduse kaudu, võtab Osapool täieliku vastutuse Püsitellimuse lepingu osas. Sõidukit vastu võttes peab Osapool kontrollima Sõiduki ja selle varustuse tehnilist seisundit, nagu ka dokumentide korrasolekut. Hilisemaid pretensioone seoses Sõiduki vastavusega Püsitellimuse lepinguga, selle varustusastmega ja/või defektidega ei võeta arvesse, välja arvatud juhul kui Osapool esitab SIXT-ile kirjaliku pretensiooni koos asitõenditega.

8.4. Sõiduki üleminekuga Osapoolele võtab Osapool kõrgendatud riskiallika valdaja vastutuse ja on täielikult vastutav Sõiduki eest kogu Püsitellimuse perioodi vältel, mil sõiduk pole SIXT-i valduses. Osapool peab olema teadlik ja võtma ainuvastutuse reisijate, kauba ja/või pagasi transportimise eest ja kõigi võimalike tagajärgede eest, mis võivad kauba ja/või pagasi vedamisega seoses tekkida.

8.5. Osapoolel puudub õigus allrentida Sõidukit kolmandatele isikutele ega kasutada Sõidukit tasuliseks reisijateveoks. Kui Osapool rikub seda sätet, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

9. SIXT+ tingimused

9.1. Sõiduki kasutamine ja territoorium

    9.1.1. Osapool kohustub kasutama Sõidukit vastutustundlikult ja hoolsalt ning vastavalt ettenähtud eesmärkidele, järgides kõiki nõudeid, mis on seatud Sõiduki õigeks kasutamiseks, hoolduseks ja teeninduseks; Osapool kohustub samuti järgima SIXT-i ja Sõiduki tootja poolt antud juhiseid, Liiklusseadust ja turvanõudeid (nt turvavöö kasutamine, kiirusepiirangud).

    9.1.2. Sõidukit on volitatud kasutama ainult need isikud, kes on märgitud Püsitellimuse lepingus kui Osapool/Autojuht või Lisaautojuht ja kes omavad kehtivat Eesti Vabariigi juhiluba. Osapool on täielikult vastutav Lisaautojuhi eest vastavalt Püsitellimuse lepingus toodud tingimustele. Juhiluba peab olema kehtiv kogu Sõiduki kasutamise perioodi vältel.

     9.1.3. SIXT-il on õigus seada piiranguid ja/või lisatasusid seoses autojuhi miinimumvanusega ja juhiloa omamisega, tuues selle välja Püsitellimuse lepingus või käesolevas Üldtingimustes.

     9.1.4. Osapool saab Sõiduki vähemalt kütusetasemega, mis on tootja poolt sätestatud või elektriautode puhul aku laetusega vähemalt 20%. Täpne kütuse või aku laetuse tase on märgitud Püsitellimuse lepingus.

     9.1.5. Osapoolel on voli kasutada Sõidukit üksnes Püsitellimuse lepingus välja toodud territooriumil. Sõiduki kasutamine väljaspool lepingu territooriumit on rangelt keelatud.

     9.1.6. Kui Sõidukit kasutatakse väljaspool Püsitellimuse lepingus toodud territooriumi, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

     9.1.7. Osapool kinnitab, et teda on hoiatatud, et Püsitellimuse lepingus toodud Üldtingimused seoses vastutusega, kindlustusega, autoabi, kahjude vältimisega ja/või Sõiduki asendamisega, ei kehti juhul kui Sõidukit kasutatakse väljaspool Püsitellimuse lepingus toodud territooriumit.

     9.1.8. Osapool on vastutav kõigi rikkumiste eest, sealhulgas trahvid kiiruse ületamise eest, vales kohas parkimise või parkimise eest tasumata jätmise eest, agressiivse sõidustiili eest, jms, mis on toime pandud Sõiduki kasutamise ajal.

     9.1.9. Suitsetamine on keelatud kõigis SIXT-i sõidukites. Osapool peab tasuma puhastusteenuse tasu vastavalt Hinnakirjale, kui Sõidukis on suitsetatud.

9.2. Vastutus ja tegevused õnnetuse korral

     9.2.1. Osapool on vastutav Sõiduki kogu väärtuse ulatuses, välja arvatud juhul kui Püsitellimuse lepingus on välja toodud Osapoole maksimaalne vastutus õnnetuse korral.

     9.2.2. Osapoole vastutus vastavalt Püsitellimuse lepingule ei rakendu ja Osapool vastutab täies mahus juhul kui Osapool on:
          9.2.2.1. Rikkunud Püsitellimuse lepingu tingimusi, nagu näiteks, aga mitte ainult, kasutanud Sõidukit väljaspool Püsitellimuse lepingus toodud territooriumi, juhtinud Sõidukit ilma kehtiva juhiloata, allrentinud või andnud Sõiduki kasutada kolmandatele isikutele;
          9.2.2.2. Toime pannud tõsise Liiklusseaduse või liiklusalase ohutuse rikkumise riigis, kus õnnetus juhtus (kaasa arvatud, aga mitte ainult, joobes või narkootikumide mõju all juhtimine, tegevused pärast liiklusõnnetust);

          9.2.2.3. Osapool ei ole tagastanud SIXT-ile Sõiduki võtmeid, signalisatsioonipulti (kui see on), ja/või Sõiduki registreerimistunnistust varguse korral ja/või Osapool ei ole rakendanud vajalikke ettevaatusabinõusid (lukustanud uksed, pannud signalisatsiooni peale, jms) varguse toimumise ajal;

          9.2.2.4. Ei ole ettenähtud korras teavitanud politseid õnnetuse toimumisest ega saa esitada tõendit selle toimumise kohta;

          9.2.2.5. Ei ole Tingimuste punktis 9.2.5 sätestatud juhtudel SIXTi nõuetekohaselt teavitanud;

          9.2.2.6. Sõiduki sisemise kahjustuse korral (salong, pagasiruum, mootoriruum, mootor, käigukast, sidur ja/või teised sõiduki süsteemid nende tähtsate osadega)

     9.2.3. Kui Osapool rikub sätteid, mis on toodud Lõigus 9.2.2, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

     9.2.4. Viivitamata pärast liiklusõnnetust või mõnd muud õnnetust peab Osapool:

          9.2.4.1. teostama kõik vajalikud toimingud, et päästa õnnetusse sattunud inimesed ja ennetada või vähendada edasisi kahjusid, nagu ka hoidma Sõiduki ja kahjustunud omandi niivõrd lähedal õnnetuse eelsele seisundile kui vähegi võimalik;

          9.2.4.2. teavitama politseid ja toimima vastavalt selle riigi liiklusseadusele ja teistele määrustele, kus õnnetus juhtus.

     9.2.5. 1.1.1.     Osapool peab viivitamatult (aga mitte hiljemkui 24 tunni jooksul) teavitama SIXT-i juhul, kui:

          9.2.5.1. Sõiduk on kadunud, ärandatud, osaliselt või täielikult kahjustunud;

          9.2.5.2. Osapool on saanud teadlikuks informatsioonist, mis puudutab potentsiaalseid ohte Sõidukile;

          9.2.5.3. Sõiduki võtmed, signalisatsioonipult ja/või dokumendid on kadunud või varastatud

     9.2.6. Vastutus rakendub iga õnnetuse korral eraldi.

9.3. Läbisõit

     9.3.1. Püsitellimuse perioodi jooksul, mis on välja toodud Püsitellimuse lepingus, on Osapoolel lubatud kasutada Sõidukit nii, et ta ei ületa ettemääratud läbisõitu. Juhul, kui Osapool on ületanud ettemääratud läbisõitu Sõiduki Püsitellimuse perioodi vältel, on ta kohustatud tasuma SIXT-ile ülemäärase läbisõidu eest (tasu kilomeetri kohta) summas, mis on välja toodud Hinnakirjas. Hinnakiri on kättesaadav Veebilehel www.sixtplus.ee/price.

     9.3.2. Kui Püsitellimuse Leping lõpetatakse enne lõputähtaja saabumist, määratakse kindlaksmääratud läbisõit proportsionaalselt, st läbisõit vastab kogu lubatud läbisõidule jagatuna Püsitellimusperioodi esialgse kuude arvuga.

9.4. SIXT+ sisalduvad teenused

     9.4.1. SIXT+ püsitellimus sisaldab järgmisi teenuseid:

          9.4.1.1. Hooldus – hooldustööd, mis on määratud autotootja poolt, mis viiakse läbi tootja poolt ettenähtud intervallide järel ja vastavalt heakskiidetud hooldusgraafikule.

          9.4.1.2. Normaalne kulumine – parandustööd, mis sisaldavad ülevaatust, hõõrduvate detailide (piduriklotsid, pidurikettad, klaasipuhastajad, rihmad, laagrid, jne.), akude, tulede, jne., väljavahetamist normaalse kulumise tõttu. Pidurite, kütuse-, jahutus-, elektroonika- ja heitgaasisüsteemide, mootori, käigukasti, ülekande, amortide, šassii, roolisüsteemi, jne. ja nende osade parandamine ja asendamine normaalse kulumise korral. Tehnoloogiliste vedelike lisamine (välja arvatud klaasipesuvedelik ja AdBlue, kui neid ei lisata hooldus- või parandustööde käigus).

          9.4.1.3. Rehvid ja rehviteenused – suve- ja talverehvide vahetus ja rehvide tasakaalustamine kaks korda aastas suve ja talve hooaja alguses, vastavalt Liiklusseadusele. Hooajaväliste rehvide hoiustamine.

          9.4.1.4. Tehnoülevaatus – SIXT organiseerib ja tasub Sõiduki riikliku tehnoülevaatuse eest vastavalt seaduses sätestatule ja vajadusel ka kordusülevaatuse ning tuletab tehnoülevaatuse tähtaega meelde.

          9.4.1.5. Asendussõiduk – Juhul kui Osapool ei saa Sõidukit kasutada selle tehnilise hoolduse ja/või parandustööde tõttu rohkem kui 1 (üks) tööpäev, on Osapoolel õigus saada asendussõiduk. Asendussõiduk on valmis järele tulemiseks ja tagastamiseks lähimas SIXT-i harukontoris Eesti territooriumil. Sel juhul allkirjastatakse eraldi Asendussõiduki rendi leping. Asendussõiduki puhul tagab SIXT nii palju, kui vähegi võimalik, sarnaste tingimustega sarnase sõiduki, aga mitte kõrgema klassi sõiduki kui kompaktklass.

          9.4.1.6. Maanteeabi – 24-tunnine maanteeabi on tagatud Osapoolele, juhul kui Sõiduk ei saa liikumist jätkata objektiivsetel tehnilistel põhjustel.

          9.4.1.7. Abiliin – Osapool saab pöörduda klienditeeninduse poole 24/7 igal kiireloomulisel juhul, näiteks, et teavitada õnnetusest Sõidukiga, paluda maanteeabi ja muud sellist. Osapool saab pöörduda klienditeeninduse poole tööpäevadel kella 9.00 kuni 18.00, et planeerida ja taotleda Sõiduki hooldust, parandustöid, rehvivahetust, tehnoülevaatust ning saada mistahes informatsiooni.

          9.4.1.8. Mootorsõiduki kohustuslik liikluskindlustus – vastavalt selle riigi seadustele, kus Sõiduk on registreeritud. Osapoole vastutus liiklusõnnetuse korral saab määratud vastavalt selle riigi seadustele, kus õnnetus toimus.

     9.4.2. Kõik teenused on kättesaadavad üksnes Püsitellimuse lepingus sätestatud territooriumil, hoolimata sellest, et peamised töökojad ja teeninduspartnerid sõidukite hooldusteks, remontideks, rehvitöödeks, ülevaatusteks jms asuvad Eesti Vabariigis.

     9.4.3. Osapool tasub vastavalt tööde ja/või kasutatud osade kulu kõikide erakorraliste remonditööde ja teenuste eest, mis ei sisaldu Püsitellimuse lepingus. SIXT ei hüvita Osapoolele kulusid hooldus- ja remonditööde eest, mis ei ole tellitud, heaks kiidetud ja läbi viidud vastavalt Püsitellimuse lepingule või käesolevatele Tingimustele, sealhulgas, aga mitte ainult, hilinenud garantiitööd.

     9.4.4. Teenused organiseerib ja nende eest tasub SIXT, aga need viib läbi Osapool (nt. Sõiduki viimine vastavasse töökotta, tehnoülevaatuspunkti, jne). Juhul, kui Osapool rikub seda sätet, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15. Osapoole kohustuseks on:

          9.4.4.1. taotleda SIXT-ilt õigeaegselt hooldust, rehvivahetust, tehnoülevaatust ja parandustöid, mis on ette nähtud või soovitatud Sõiduki tootja poolt;

          9.4.4.2. õigeaegselt taotleda ja läbi viia garantii alla kuuluvaid parandustöid Sõiduki garantiiajal;

          9.4.4.3. informeerida SIXT-i kõigist parandus- ja hooldustöödest, mis polnud SIXT-ilt tellitud, 10 (kümne) tööpäeva jooksul nende toimumisest.

9.5. Sõiduki tagastamine

     9.5.1. Püsitellimuse perioodi lõpus või Püsitellimuse lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub Osapool tagastama Sõiduki SIXT-ile mitte hiljem kui Püsitellimuse viimasel päeval. Juhul, kui Osapool rikub seda sätet, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

     9.5.2. SIXT kohustub saatma Osapoolele Mobiilirakenduse kaudu või Osapoole meiliaadressile info Sõiduki tagastamise aadressi kohta (kuhu Osapool peab Sõiduki parkima) ja kellaaja, millal Sõiduk üle vaadatakse.

     9.5.3. Osapool peab tagastama Sõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui Osapoole Sõiduki kättesaamise hetkel, arvestades selle normaalset kulumist. Sõiduki normaalse kulumise üle otsustamisel järgivad SIXT ja Osapool Veebilehel www.sixtplus.ee/return olevaid SIXT+ kahjukataloogi juhiseid (neid juhiseid loetakse Püsitellimuse lepingu lahutamatuks osaks).

     9.5.4. Kui Sõiduk tagastatakse SIXT-i poolt määratud aadressile, peab Osapool eelnevalt eemaldama Sõidukist kõik talle kuuluvad esemed ja kontrollima, et Sõiduki dokumendid ja lisaseadmed on jäänud Sõidukisse. Osapool peab tagastama puhta, lõhnavaba Sõiduki sama koguse kütusega paagis või sama suure aku laetusega, millega Sõiduk Osapoolele üle anti.

     9.5.5. Osapool peab olema kohal Sõiduki ülevaatamise ajal, mille SIXT määrab. Osapool peab tagastama Sõiduki süütevõtme SIXT-i esindajale Sõiduki ülevaatamise ajal. Sõiduk tagastatakse SIXT-ile allkirjastades Sõiduki üleandmise ja vastuvõtmise akti. Sõiduki ülevaatamise ajal viiakse läbi esialgne vaatlus, mille käigus Pooled jäädvustavad Sõiduki sisemise ja välimise seisukorra tehes Sõidukist fotosid ja koostavad ülevaatamise aruande. Juhul, kui Osapool tagastab Sõiduki ilma, et SIXT-i esindaja oleks füüsiliselt kohal, on Osapool vastutav Sõiduki eest, kuni SIXT-i esindaja on selle üle vaadanud. SIXT-il on õigus vaadata Sõiduk üle 48 tunni jooksul pärast seda, kui Sõiduk on tagastatud selleks ette nähtud kohta. Osapool on ka vastutav iga sõiduki ja/või selle varustuse defektide ja/või kahju eest, mille SIXT-i esindaja kindlaks teeb.

     9.5.6. SIXT-il on õigus nõuda Osapoolelt, et ta hüvitaks Sõiduki ja/või selle varustuse puudused või kahjustused, mida ei märgatud Sõiduki visuaalsel vaatlusel 48 tunni jooksul pärast Sõiduki tagastamist. Juhul, kui SIXT avastab peidetud vead või kahjustused pärast seda, kui sõiduk on SIXT-i poolt vastu võetud, teavitab SIXT sellest Osapoolt esimesel võimalusel ja tal on õigus nõuda Osapoolelt nende peidetud vigade või kahjustuste hüvitamist.

     9.5.7. Osapool kohustub kompenseerima kõik SIXT-i poolt tehtud kulutused, mis on seotud tagastatud Sõiduki ülemäärase kulumise parandamisega. Defektid tuuakse välja Sõiduki ülevaatamise aruandes ja need lisatakse Sõiduki üleandmise ja vastuvõtmise akti, tuginedes SIXT-i poolt tellitud kahjustuste hindamisele, mille viib läbi sõltumatu mainekas hindaja (nt volitatud töökoda). Kõik kulud, mis on seotud Sõiduki ülevaatamise ja defektide parandamisega, kannab Osapool, välja arvatud juhul, kui parandustöö teostaja tuvastab Sõiduki defekti normaalse kulumisena, sel juhul katab paranduse kulud SIXT.

     9.5.8. SIXT-il on õigus saada Sõiduk enda valdusesse, võttes Sõiduk üle, juhul, kui Osapool ei tagasta Sõidukit SIXT-ile vastavalt Püsitellimuse lepingus toodule, sinna hulka kuulub ka Sõiduki vaidlustamata ülevõtmine ükskõik, mis ajahetkel, ükskõik kus Sõiduk mingis asukohas paikneb, nagu ka õigus läbi viia kõiki vajalikke toiminguid Sõiduki teisaldamiseks vastavast asukohast või territooriumilt.

     9.5.9. Osapool hüvitab SIXT-ile kõik kulud, mis on seotud võla õigustatud sissenõudmisega vastavalt Püsitellimuse lepingule, sealhulgas kohtuvaidluse kulud, vahekohtu menetlusekulud, tagasivõtmisele kuuluva vara ja Sõiduki turvalisuse, ladustamise, transpordi, hindamise, müügi ja kindlustuse, jne. kulud.

     9.5.10. Kui Osapool on Püsitellimuse periood jooksul ületanud Kindlaksmääratud läbisõidu, on ta kohustatud SIXT-ile tasuma läbisõidu tasu (tasu kilomeetri kohta) vastavalt punktile 9.3.

10. Valiktooted

10.1. Pooled nõustuvad, et SIXT-il on õigus pakkuda valiktooteid ja lisateenuseid, mis on välja toodud Veebilehel. Kui SIXT hakkab neid teenuseid pakkuma, on Osapoolel õigus valida Mobiilirakenduses ja/või Veebilehel ning tellida Sõiduki püsitellimusega seotud lisateenuseid (nt lisaautojuht, laiendatud Lepingu territoorium, jne.) ja/või lisatooteid (nt jalgratta raamid, laste turvatoolid) enne Püsitellimuse lepingu sõlmimist.

10.2. Valiktoodetele võib rakenduda lisatasu.

11. Tasud

11.1. Lepingutasu

SIXT võtab Osapoolelt tagastamisele mittekuuluva Lepingutasu, kui on Osapoole Taotluse vastu võtnud. Rakendatava Lepingutasu suurus on leitav Mobiilirakenduses või Veebilehel, see avaldati Osapoolele ja Osapool nõustus sellega oma Taotluses.

11.2. Kuutasu

Iga Püsitellimuse perioodi eest võetakse Osapoolelt Kuutasu. Kuutasu suurus sõltub auto kategooriast, mille Osapool valis oma Taotluses. Esimene Kuutasu võetakse enne Püsitellimuse perioodi algust.

11.3. Muud tasud

Osapool on samuti vastutav tasude ja leppetrahvide eest, mis on välja toodud igas konkreetses Püsitellimuse lepingus, välja arvatud juhul, kui nimetatud tasule või leppetrahvile on sätestatud erand käesolevates Üldtingimustes. Need muud tasud hõlmavad, aga ei piirdu ainult, leppetrahve, erakorralisi parandustöid, rahalist vastutust, liiklustrahve, teemaksu, kiiruse ületamise trahve, parkimistrahve, Püsitellimuse lepingu rikkumise leppetrahvi, jne. Muude tasude maksmiseks esitatakse Osapoolele eraldi arve vastavalt Hinnakirjale või juhul, kui seda pole Hinnakirjas välja toodud, vastavalt SIXT-ile esitatud arvete ja/või trahvide tegelikule kogusummale. SIXT-il on õigus muuta Hinnakirja teavitades Osapoolt sellest 1 (üks) kuu ette.

12. Arvete esitamine

12.1. Makseviis

Kõigi Lõigus 11 loetletud tasude eest, välja arvatud juhul, kui seda ei võimalda seadus, esitatakse Osapoolele arve nimetatud tasude eest makseviisi kaudu, mille Osaleja oma Taotluses valis. Osapool võib muuta oma maksemeetodit uuendades oma makseinfot Mobiilirakenduses või teavitades sellest SIXT-i.

12.2. Esialgsed tasud

Nagu eespool mainitud, võtab SIXT Osapoolelt lepingutasu ja kuutasu esimese Püsitellimuse kuu eest otsekohe pärast Osapoole Taotluse vastuvõttu.

12.3. Kuutasu

Arve järgmise perioodi eest saab Osapool vähemalt viis (5) päeva enne Püsitellimuse perioodi alguskuupäeva. Maksetähtaeg on kuuajalise Lepinguperioodi alguskuupäev.

12.4. Muud tasud

Muud tasud nõutakse Osapoolelt sisse vastavalt konkreetses Püsitellimuse lepingus toodud tingimustel. SIXT esitab Osapoolele arve muude tasude eest mõistliku aja jooksul pärast seda, kui SIXT on saanud teavituse sellise Muu tasu kohta. Osapool peab tasuma SIXT-i poolt esitatud arved 10 (kümne) päeva jooksul.

12.5. Makse mitte teostamine

     12.5.1. Kui Osapool ei teosta makset Lõigus 11 toodud tasude eest, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja Osapool peab viivitamata tagastama ükskõik millise tema valduses oleva SIXT-i sõiduki SIXT-i poolt määratud paika.

     12.5.2. Juhul, kui Osapool ei teosta makset ja/või ei tagasta SIXT-i sõidukit, on SIXT-il õigus viivitamata blokeerida Sõiduki lahtilukustamine ja/või mootori käivitamine.

     12.5.3. Juhul, kui Osapool hilineb maksmisega, tasub ta SIXT-ile leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.2 ja SIXT-il on õigus edastada info inkassofirmale.

13. Püsitellimuse periood ja pikendamise tingimused

13.1. Pooled nõustuvad, et Sõiduk antakse rendile Osapoole poolt valitud Püsitellimuse perioodiks, mis täpsustatakse Püsitellimuse lepingus, ja mis algab Püsitellimuse lepingu allkirjastamise kuupäevast. Osapoolt teavitatakse, et Püsitellimuse lepingu allkirjastamise kuupäev ja Sõidukile järgi minemise või selle kohaletoomise kuupäev ei pruugi kattuda.

13.2. Püsitellimuse perioodi pikendamine ei ole võimalik. Osapool peab taotlema uut Püsitellimuse lepingut.

14. Lõpetamine

14.1. Lõpetamine SIXT-i poolt
SIXT võib lõpetada Püsitellimuse lepingu oma äranägemise järgi vastavalt SIXT-i õigustele, mis on SIXT-ile antud Lõikudes 3.4, 6.1, 8.5, 9.1.6, 9.2.-3., 9.4.4, 9.5.1, 12.5.1 ja 17.5. viivitamata, juhul, kui Osapool rikub käesolevaid Üldtingimusi.

14.2. Lõpetamine Osapoole poolt

     14.2.1. OPEN Püsitellimuse leping- Osapool võib lepingu igal ajal enne püsitellimuse perioodi lõppu lõpetada. Kui Osapool soovib püsitellimuse lepingut enne selle lõppemist lõpetada, peab Osapool sellest SIXT-ile Mobiilirakenduse või e-posti teel plus@sixt.ee ette teatama vähemalt üks (1) tööpäev. Kui Püsitellimuse leping lõpetatakse Osapoole poolt enne selle lõppemist, tasub Osapool kogu Püsitellimuse lepingu lõpetamise kuu Kuutasu.

     14.2.2. FIXED Püsitellimuse leping- Püsitellimuse lepingu tähtaeg on fikseeritud ja seda ei saa muuta. Kui Osapool soovib liitumislepingut enne selle lõppemist lõpetada, peab Osapool sellest SIXT-ile Mobiilirakenduse või e-posti teel plus@sixt.ee ette teatama vähemalt üks (1) tööpäev. Kui fikseeritud püsitellimuse leping lõpetatakse Osapoole poolt enne selle lõppemist, tasub Osapool kogu Püsitellimuse lepingu lõpetamise kuu Kuutasu ja lisaks kohustub Osapool tasuma SIXT-ile kolme (3) Kuutasu, mis sisaldab käibemaksu.

14.3. Püsitellimuse lepingut on võimalik lõpetada vastastikusel kokkuleppel.

15. Leppetrahvid

15.1. Juhul, kui Püsitellimuse leping lõpetatakse Lõikudes 3.4, 8.5, 9.1.6, 9.2.-3., 9.4.4, 9.5.1 ja 17.5. välja toodud juhtudel, kompenseerib Osapool kõik sellega tekitatud kahjud SIXT-ile. Lisaks kohustub Osapool tasuma SIXT-ile leppetrahvi 1000.00 EUR (üks tuhat eurot, 00 senti) 3 (kolme) kalendripäeva jooksul Püsitellimuse lepingu ja/või käesolevate Üldtingimuste rikkumise eest.

15.2. Juhul, kui maksed on hilinenud, tasub Osapool SIXT-ile viivist 0,3% (null koma kolm protsenti) hilinenud maksest iga hilinenud kalendripäeva kohta, aga mitte rohkem kui 10 protsenti (kümme protsenti) kogusummast kõigi arvete eest, mis on tähtajaks tasumata

.

16. Privaatsus ja Isikuandmete kaitse üldmäärus

16.1. Privaatsus

Informatsiooni, mida Osapool SIXT-ile annab või muul moel kättesaadavaks teeb, säilitatakse ja kasutatakse kooskõlas SIXT-i andmekaitse põhimõtetega, mida SIXT võib aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta. SIXT-i andmekaitse põhimõtted on leitavad aadressil: https://www.sixtplus.ee/privacy.

16.2. Isikuandmete kaitse üldmäärus

     16.2.1. Allkirjastades Püsitellimuse lepingu, annab Osapool SIXT-ile loa töödelda Osapoole enda ja Lisaautojuhi isikuandmeid vastavalt reeglitele, mis on toodud allpool. Isikuandmete töötlemine toimub selleks, et jõustada Püsitellimuse leping vastavalt tsiviilõiguse sätetele, teostada kvaliteedikontrolli ja ennetada kuritegusid. Käesoleva Püsitellimuse lepingu kontekstis tähendab termin „isikuandmed“ kogu informatsiooni, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga ja kõiki toiminguid, mida nende andmetega tehakse, st. andmete kogumine, registreerimine, sisestamine, säilitamine, struktureerimine, kasutamine ja edastamine või avaldamine kolmandatele isikutele, andmete saamine kolmandatelt isikutelt ja/või avaldamine üksnes ainult Püsitellimuse lepingu toimimise, haldamise ja jälgimise eesmärgil. Isikuandmete hankimine on Püsitellimuse lepingu sõlmimise eeltingimuseks. Juhul, kui isikuandmeid ei anta, on teenuse osutamine võimatu. Osapoolel on õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele, selle korrigeerimisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, või õigus vaidlustada töötlemist või õiguse andmete ülekantavusele. Samaaegselt on nende tegevuste teostamine sõltuv Püsitellimuse lepingu sätetest. Osapoolel on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta vastavale riiklikule ametiasutusele. SIXT tagab ja kinnitab, et isikuandmeid, mis edastatakse teistele ettevõtetele või riiklikele asutustele, töödeldakse üksnes eesmärgil, mis on vajalik Püsitellimuse lepingu täitmiseks, vastavalt isikuandmete töötluse aluspõhimõtetele, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määruses (EL) nr. 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Ükskõik milline andmete kasutamine reklaami eesmärgil toimub ainult SIXT-i enda reklaamidega (sealhulgas reklaamid soovituste kaudu). Üksikasjalik informatsioon isikuandmete käitlemise ja SIXT-i poolt kehtestatud turvameetmete osas on kättesaadav veebilehel www.sixtplus.ee/privacy, alalõigus „Andmekaitse põhimõtted“. Te saate vaidlustada oma isikuandmete kasutamise reklaami eesmärgil igal ajahetkel või võtta tagasi oma nõusoleku, saates tühistamissoovi meiliaadressile: gdpr@sixt.lv. Te võite pöörduda samale meiliaadressile ka juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete töötlemise kohta SIXT-i poolt.

16.2.2. Selleks, et pakkuda teenust, on SIXT-il õigus koguda järgmisi andmeid: Autojuhtide eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, meiliaadress, Sõiduki telemeetria andmed, nagu need on kirjeldatud käesoleva lepingu Lõigus 17, andmed juhiloa kehtivuse osas ja maksete tegemiseks kasutatava deebet- või krediitkaardi andmed.

16.2.3. SIXT-il on õigus säilitada isikuandmeid:

          16.2.3.1. mitte kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva kuupäevast, mil saadi Taotlus teenuse osutamiseks, juhul, kui Taotlus lükati tagasi.

          16.2.3.2. kogu Püsitellimuse perioodi vältel ja mitte kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva Püsitellimuse lepingu lõppemise kuupäevast – andmeid juhiloa kohta, mis esitati dokumendi kontrollimise lehe kaudu, deebet- või krediitkaardi ja sõiduki telemeetria andmeid.

          16.2.3.3. kuni 10 (kümme) aastat pärast Püsitellimuse lepingu lõppemise kuupäeva – allkirjastatud lepingu andmeid.

     16.2.4. SIXT teeb kõik, mis on tema võimuses, et kaitsta Osapoolelt saadud isikuandmeid.

     16.2.5. Kõiki SIXT-ile saadetud andmeid hoitakse andmesalvestusseadmetes, mis asuvad Euroopa Liidu riikides.

17. Sõiduki telemeetria

17.1. Osapool on teadlik, et Sõiduk on varustatud telemeetrilise süsteemiga, mis edastab SIXT-ile järgnevat infot Sõiduki ja/või juhtide kohta:

     17.1.1. Sõiduki asukoht (geograafiline asukoht);

     17.1.2. Sõiduki tehniline seisukord (kütusepaagi / aku täituvus, läbisõit, lukustatud/lukustamata uksed, pardakompuutri teated hoolduse kohta);

     17.1.3. sõiduharjumused / Liiklusseaduse rikkumised (sõidukiirus);

     17.1.4. Sõiduki marsruudid;

17.2. Terve Püsitellimuse perioodi vältel on SIXT-il õigus, vastavalt õigustatud huvile ja eesmärgiga täita Püsitellimuse lepinguga võetud Poolte kohustusi, saada ülalmainitud infot kasutades Sõiduki telemeetria süsteemi.

17.3. SIXT-il on õigus kontrollida telemeetria süsteemi kaudu, kas registreeritud Autojuhi või Lisajuhi telefon asub Sõidukis, et teha kindlaks, et Sõidukit pole antud kolmandate isikute käsutusse.

17.4. SIXT-il on õigus blokeerida Sõiduki lahtilukustamine ja/või mootori käivitamine oma äranägemise järgi juhul, kui toimub Püsitellimuse lepingu rikkumine.

17.5. Osapoolel on rangelt keelatud teostada ükskõik mis toimingut või katset lugeda, kopeerida, muuta või kustutada Sõiduki telemeetria andmeid. Kui Osapool rikub seda sätet, on SIXT-il õigus viivitamata lõpetada Osapoole Püsitellimuse leping vastavalt Lõigule 14.1 ja nõuda leppetrahvi vastavalt Lõigule 15.

18. Muud tingimused

18.1. SIXT ei vastuta mitte ühegi Osapoole kahjumi ja/või vähenenud kasumi eest, kui Osapoolel pole võimalust kasutada sõidukit vastavalt oma kavatsustele, sealhulgas, aga mitte ainult, kahjud, mille põhjustab sõiduki defekt või liiklusõnnetuse toimumine. SIXT ei vastuta sõidukisse jäetud vara ja/või kauba eest, kaasa arvatud sõiduki jõuga tagasivõtmise korral. Siiski toimib SIXT oma võimaluste piires nii, et kaitsta Osapoole huve.

18.2. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses võib käesolevad Üldtingimused ja kõik teavitused või muud suhtlused (sealhulgas, ilma piiranguteta, meili teel) seoses SIXT+ juurdepääsuga ja/või selle kasutamisega, esitada Osapoolele elektrooniliselt ja siinkohal Osapool nõustub saama elektroonilisi suhtlusi SIXT-ilt elektroonilises vormis. Elektroonilised teavitused saadetakse meiliaadressile, mille Osapool andis oma Taotluses või Mobiilirakenduse kaudu. Kõik teavitused, ükskõik kummas elektroonilises formaadis, loetakse „kirjalikuks“. Osapool annab oma selgesõnalise nõusoleku, et ükskõik millise teate või muu teavituse, mida nõuavad käesolevad Üldtingimused, võib esitada meili teel. Lisaks annab Osapool selgesõnalise nõusoleku, et see on Osapoole ainuvastutus jälgida, et Osapoole meiliaadress on korrektne ja ajakohane, esitades SIXT-ile kirjaliku teavituse, kui selles on mingeid muutusi, ning et SIXT-il on põhjendatud alus arvata, et ükskõik millise antud meiliaadressile saadetud teavituse saab Osapool kätte. Osapoole nõusolek saada teavitusi elektrooniliselt on kehtiv kuni Taotleja võtab tagasi oma nõusoleku.

18.3. Tehes märke vastavasse märkeruutu ja seejärel lõpetades Taotluse esitamise protsessi tegevusnupuga, mis rakendub käesolevatele Üldtingimustele mobiilirakenduses ja kodulehel, annab Osapool oma selgesõnalise nõusoleku nii käesolevatele Üldtingimustele kui ka elektrooniliseks allkirjaks, mis on seotud Osapoole SIXT+ programmiga, broneeringutega ja rentimistega.

19. Vaidluste lahendamine ja rakendatavad seadused

19.1. Käesolevad Tingimused moodustavad lahutamatu osa Püsitellimuse lepingust ja need viiakse täide kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Kõik vaidlused ja erimeelsused Poolte vahel lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

19.2. Kumbki Pool vabastatakse allpool nimetatud kohustuste mittetäitmise vastutusest osaliselt või täielikult, juhul, kui see mittetäitmine on tingitud vääramatu jõu asjaoludest (Force-Majeure). Vääramatu jõu asjaolud tähendavad juhtumeid, mida Pooled ei saanud ette näha või takistada.

19.3. Pool, kes viitab vääramatu jõu asjaoludele, peab viivitamata, aga mitte hiljem kui 5 (viis) päeva pärast vääramatu jõu asjaolude tekkimist, teavitama teist Poolt kirjalikult ning sellele teavitusele lisama tõendid selliste asjaolude tekkimise kohta.

19.4. Juhul, kui vääramatu jõu asjaolud jätkuvad 30 (kolmkümmend) päeva ja see on käesolevate Tingimuste mittetäitmise põhjus, on teisel Poolel õigus taganeda Püsitellimuse lepingust ja käesolevatest Tingimustest.

Küsimuste korral:

Lae alla SIXT+ BALTICS rakendus