Privaatsus poliitika

Alljärgnevaga soovime teile anda informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid SIXT töötleb ja mis on selle andmetöötluse eesmärk. Samuti informeerime teid andmekaitse õiguslikest aspektidest, nagu näiteks teie õigused.

A: Andmetöötleja

Teie andmete töötlemise eest vastutav pool (andmetöötleja) on TRANSPORENT SIA, reg. nr. 40003722171, Aadress: Malduguņu tänav 2, Mārupe, LV-2167 (edaspidi SIXT). Kui teil on mingeid andmetöötlust puudutavaid küsimusi, siis palun saatke oma küsimused järgmisele e-posti aadressile: gdpr@sixt.lv

B: Kategooriad isikuandmetest, mida meie võime töödelda seoses oma teenuse osutamisega  

SIXT+:

 • Isikuandmed: need on näiteks isiku eesnimi, perekonnanimi, aadress (eluaseme ja/või töökoha aadress), sünniaeg.
 • Sideandmed: need sisaldavad , näiteks, isiku telefoninumbrit, e-posti aadressi (era ja/või töökoha e-posti), faksi numbrit, kui see on kasutatav, samuti suhtluse sisu (näiteks e-kirjad, kirjad, faksid).
 • Lepingu andmed: need sisaldavad, näiteks, rendiinformatsiooni (sõiduki klass, sõiduki vastuvõtmise ja tagastamise kuupäevad, vastuvõtmise ja tagastamise filial, tellitud lisa-/erilised teenused), rendilepingu number, broneeringu number, autojuhi juhiloa number, autojuhi foto, renditud auto number ja informatsioon kliendi partner- ja püsikliendiprogrammide kohta.
 • Finantsandmed, nagu krediitkaardi andmed.
 • Vabatahtlikud andmed: need on andmed, mille te edastate meile vabatahtlikult, ilma et me oleksime neid otsesõnu palunud, ning need sisaldavad informatsiooni sõiduki varustuse ja klassi kohta.
 • Spetsiaalsete andmete kategooriad: õnnetuse, sõiduki kahjustamise või muu sarnase intsidendi korral töötleme me andmeid, mis on seotud vastavate juhtumite kulgemisega ja tekkinud kahjuga. Neid andmeid võivad anda kliendid, reisijad või kannatanud pooled. Sellistel asjaoludel töödeldud andmed võivad sisaldada tervisega seotud andmeid, nagu näiteks andmeid vigastuste, vere alkoholisisalduse, narkojoobes autojuhtimise kohta ja muid seda tüüpi andmeid.
 • Kolmanda osapoole andmed: kui te olete sõiduki rentimise käigus meile edastanud kolmandate osapoolte isikuandmeid (näiteks pereliikmed, teine sõidukijuht, reisijad), siis me töötleme ka neid andmeid.
 • Asukoha andmed: asukoha andmed on need andmed, mida me töötleme, kasutades sõidukis olevat telemaatilist rakendust.

C: Õiguslik alus andmete töötlemiseks SIXTi poolt

Artikkel 6 (1), lõik 1, punkt a) üldisest Andmetöötlusregulatsioonist (GDPR): selle sätte kohaselt on teie isikuandmete töötlemine seaduslik, kui te olete andnud loa selliseks andmetöötluseks ja seda tehakse vastavalt selle loa ulatusele. GDPRi artikkel 6 (1,) lõik 1, punkt b): selle sätte kohaselt on teie isikuandmete töötlemine seaduslik, kui selline töötlemine on vajalik, et toimiks leping, mille osapool te olete või kui te soovite kasutada meetmeid enne leping sõlmimist (näiteks sõidukit broneerides). GDPRi artikkel 6 (1), lõik 1, punkt c): selle sätte kohaselt on teie isikuandmete töötlemine seaduslik, kui see on vajalik selliste seadusest tulenevate kohustuste järgimiseks, mis on kohaldatud SIXTile. GDPRi artikkel 6 (1), lõik 1, punkt f): selle sätte kohaselt on teie isikuandmete töötlemine seaduslik, kui selline töötlemine on vajalik sätestatud õigustatud huvide alusel, mis hõlmavad andmetöötlejat, kelleks on kas SIXT või kolmas osapool, välja arvatud juhul, kui lepingu subjekti, see on teie enda, huvid, põhiõigused ja vabadused tühistavad eelmainitud huvi. GDPRi artikkel 9 (2), punkt f): selle sätte kohaselt võib töödelda teatud spetsiaalseid isikuandmete kategooriaid, kui selline töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks. Nende spetsiaalsete kategooriate hulka kuuluvad lepingu subjekti terviseandmed.

D: Andmetöötluse eesmärgid SIXTis

1. Sõiduki rentimine SIXT+ teenust kasutades

Andmetöötluse eesmärgid

Me töötleme teie põhiandmeid, sideandmeid, kontaktandmeid, lepingu andmeid, finantsandmeid ja kõiki andmeid, mis te olete meile vabatahtlikult edastanud, et kindlustada teile soovitud broneering ja hõlbustada SIXT+ teenust tagava lepingu sõlmimine ja selle tingimuste täitmine. Samuti kasutame me põhiandmeid, sideandmeid ja lepingu andmeid klienditeeninduse huvides, näiteks  tegeledes nõuetga või muutes teeninduse osutamise viisi, kui te olete meile oma sellisest soovist teatanud. Peale selle oleme me seaduslikult kohustatud kuritegu takistama ja uurima – võrdlema teie isiku- ja sideandmeid meile antud ametliku kurjategijate nimekirjaga. Selline võrdlemine aitab ennetada hädaohte ja hõlbustab vastutuselevõtmist ametiasutuste poolt.  Peale selle kasutame me teie andmeid nii teie kui meie turvalisuse huvides, näiteks maksmata jätmise ja vara kahjustamise takistamiseks (eriti pettuste, varguste ja omastamiste vältimiseks). Kui me osutame SIXT+ teenust, siis me kasutame tehnoloogiat, mis kontrollib isikut tõendavaid dokumente (eriti juhiluba) ja salvestab andmed manuaalse salvestamise asemel elektrooniliselt. Kui mõlemad lepingupooled on oma rendilepingu kohustused täitnud, säilitatakse teie isikuandmed, finants- ja kontaktandmed ajani, mil seaduses sätestatud säilitamisperiood lõppeb.

Õiguslik alus alljärgnevale andmetöötlusele

GDPRi artikli 6 (1), lõiku 1, punkti b) rakendatakse andmetöötluses ulatuses, mis on vajalik broneeringute kinnitamiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning kliendisuhete hoidmise eesmärgil. GDPRi artiklt 6 (1), lõiku 1, punkti f) rakendatakse andmetöötluses ulatuses, mis on vajalik vis-à-vis arveldamiseks kolmandate isikutega, selleks et esitada nõudeid, vähendada riske ja ennetada pettusi. GDPRi artikli 6 (1), lõiku 1 punkti c) rakendatakse andmetöötluses ulatuses, mis on vajalik kriminaalkuritegude avastamiseks, ennetamiseks ja uurimiseks, juhiloa andmete uurimiseks ja säilitamiseks ning mis vastab andmete säilitamisaja nõuetele maksu- ja kaubandusõiguse järgi.  Õigustatud huvi on kohaldatav GDPRi artikli 6 (1) punkti f) ulatuses alljärgnevat sisaldavale andmetöötlusele

Meie õiguspärase huvi põhjuseks teie isikuandmete kasutamise vastu on asjaolu, et see aitab parandada klienditeenindust, pakkuda teile parimat võimalikku teenindust ja tõsta jätkusuutlikult klientide rahulolu. Andmetöötlus on vajalik ulatuses, mis võimaldab läbi viia analüüse, mis aitavad vältida kahjusid meie ettevõttele ja meie sõidukitele, meie õigustatud huvi on säilitada kontroll kulude üle ja ennetada majanduslikku kahju meie ettevõttele, nagu kahjud, mis tekivad seoses maksmata jätmisega ja sõidukite hävimisega.

Andmete vastuvõtjate kategooriad

Eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel avalikustame me teie andmed järgmistele teenuse osutajatele: IT teenuse osutajad, kõnekeskused, finantsteenuse osutajad, laenukontorid, SIXTi gruppi ettevõtted. Meie pettuste takistamise meetme osaks on ka kolmandatele kannatanud, riskiolukorras või petetud isikutele isikuandmete üleandmine olukorras, kus kolmandad isikud on või on olnud petetud.

2. Kahjud, õnnetused, haldusõigusrikkumised

Andmetöötluse eesmärgid

Kui te märkate meie sõidukile tekitatud kahju, kui teie või keegi teine põhjustab sellise kahju või kui teie või keegi teine olete seotud õnnetusega, mis juhtus meie sõidukiga, siis me töötleme teie isikuandmeid, sideandmeid, lepingu andmeid, finantsandmeid, ja kui see on kohaldatav, siis ka terviseandmeid eesmärgiga:

 • hankida ja töödelda nõudeid
 • osutada klienditeenust kahju korral
 • lahendada nõudeid
 • tegeleda kahjudega, mille põhjustas õnnetus (toiming põhineb informatsioonil, mis on saadud teie ja kolmandate isikute käest, nagu politsei, järgmine rentija, tunnistajad jne)

See hõlmab ka eelpool mainitud kategooriate andmete töötlemist eesmärgiga lahendada nõudeid, näiteks vis-à-vis kindlustusfirmade puhul. Kui me tegeleme kahjude ja õnnetustega, siis me töötleme ka teie isikuandmeid, sideandmeid ja kontaktandmeid, et osutada kahjuabi. Me töötleme teie isikuandmeid, sideandmeid ja kontaktandmeid eesmärgiga täita seadusega ettenähtud kohustusi (edastades informatsiooni uurimisorganitele). Kui vastavad ametiasutused peaksid teid kahtlustama mõne teie käsutuses oleva sõidukiga seotud haldus- või kriminaalkuriteos, siis me töötleme mitte ainult meie käsutuses olevaid isikuandmeid, vaid ka andmeid, mis antakse meile kompetentsete ametiasutuste poolt. Samuti töötleme me teie isikuandmeid, sideandmeid, finantsandmeid, lepingu andmeid ja kui see on kohaldatav, siis ka teie terviseandmeid eesmärgiga säilitada ja kinnitada mistahes meie nõudeid teie vastu, nagu näiteks nõudeid, mis tulenevad maksmatajätmisest või meie sõidukitele kahju tekitamisest.

Õiguslik alus andmete töötlemiseks

GDPRi artikli 6 (1) lõiku 1 punkti b) rakendatakse andmetöötlusele eesmärgiga menetleda nõudeid, osutada klienditeenuseid kahju korral ja käsitleda õnnetustest põhjustatud kahjusid. GDPRi artikli 6 (1) lõiku 1 punkti c) rakendatakse andmetöötlusele eesmärgiga käsitleda õnnetustest põhjustatud kahjusid. GDPRi artikli 6 (1) lõiku 1 punkti f) rakendatakse andmetöötlusele eesmärgiga lahendada nõudeid, kinnitada mistahes meie nõudeid teie vastu ja menetleda mistahes haldusrikkumisi. GDPRi artikli 9 (2) punkit f) rakendatakse terviseandmete töötlemisele eesmärgiga koostada, rakendada ja kaitsta õiguspäraseid nõudeid. Õiguspärane huvi, mis hõlmab andmetöötlust GDPRi artikli 6 (1) lõigu 1 punkti f) ulatuses

Meie õiguspärase huvi põhjuseks teie isikuandmete kasutamise vastu, eesmärgiga lahendada nõudeid ja kinnitada mistahes meie nõudeid teie vastu , on meie soov ennetada mistahes kahju meie ettevõttele ja kindlustada, oma klientide varustamine kahjustamata sõidukitega. Peale selle oleme me seoses kolmandaid isikuid (näiteks kindlustusfirmad) hõlmavate lepinguliste suhete tõttu kohustatud teie isikuandmeid töötlema nõuete lahendamise eesmärgil. Meie õiguslikud huvid seisnevad sel juhul lepingulise usalduslikkuse kindlustamises.

Andmete vastuvõtjate kategooriad

Eelpool kirjeldatud põhjustel avalikustame me teie isikuandmed alljärgnevatele vastuvõtjatele: ametiasutused (uurimisorganid, reguleerivad asutused, politsei), inkassoettevõtted, eksperdid, tugiteenuseid osutavad ettevõtted, advokaadid ja kindlustusfirmad.

3. Ühendatud sõidukid

Andmetöötluse eesmärgid

SIXTi sõidukid võivad kasutada nii-öelda “ühendatud sõidukite” funktsiooni, mis võimaldab kindlaks teha sõiduki asukoha ning saada informatsiooni sõiduki lukustamise, kiiruse, sensorite seisukorra ja turvasüsteemise käivitumise kohta (näiteks õhkpadjad). Neid andmeid töödeldakse erandkoras, et ennetada vara kahjustamist, kui sõidukit ei tagastata kokkulepitud rendiperioodi jooksul või kui seda kasutatakse väljaspool lepingus fikseeritud piirkonda (samuti riigipiiride läheduses ja sadamate aladel), et kindlaks teha, kontrollida ja uurida sõidukile tekitatud kahju ja õnnetusi.

Õiguslikalus andmete töötlemiseks

GDPRi artikkel 6 (1), lõik 1, punkt 1 f). Õigustatud huvi rakendub andmetöötlusele GDPRi artikli 6 (1) lõike 1 punkti 1 f) ulatuses. Meie õigusliku huvi põhjuseks teie isikuandmete kasutamise vastu on vara kahjustamise ennetamine,  ning sõidukile tekitatud kahjude ja õnnetuste kindlaks määramine, kontrollimine ja uurimine selleks, et kaitsta meie sõidukiteparki ning meie lepingulisi ja lepinguväliseid õigusi.

Andmetevastuvõtjate kategooriad

Teatud riikide ja sõidukite klasside puhul on meie partneriteks geolokalisatsiooni teenust osutavad ettevõtted, et takistada vara kahjustamist.

4. Kohustuslikel sätetel põhinev andmetöötlus

Andmetöötluse eesmärgid

Me töötleme teie isikuandmeid, sideandmeid,lepingu andmeid ja finantsandmeid selleks, et täita SIXTi seadusejärgseid kohustusi. Need kohustavad meid töötlema andmeid näiteks selleks, et täita avalikustamise nõudeid vis-à-vis asutuste suhtes ja teostada kaubandusseaduse ja maksuseaduse sätetes ettenähtud protseduure (näiteks raamatupidamise ja arveldusdokumentide säilitamine ettenähtud perioodi jooksul).

Õiguslik alus andmetöötluseks

GDPRi artikkel 6 (1,) lõik 1, punkt c)

Andmete vastuvõtjate kategooriad

Ametiasutused võivad meilt nõuda teie isikuandmete avaldamist ülaltoodud põhjustel.

5. Küpsised

Andmetöötluse eesmärgid

Meie veebisaidid kasutavad “küpsiseid”. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis kopeeritakse veebiserverist teie arvuti kõvakettale. Küpsised sisaldavad informatsiooni, mida saab hiljem lugeda veebiserveriga domeeni sees, millega küpsis teile suunati. Küpsised ei saa programme käivitada ega teie arvutit viirusega nakatada. Meie poolt kasutatud küpsised ei sisalda isikuandmeid ega ole seotud mingite selliste andmetega.

Täiendavat informatsiooni küpsiste ja nende deaktiviseerimise kohta võib leida vastava küpsiste poliitika veebisaidilt (sellele on juurdepääs lingi kaudu vastava küpsise bänneris ja menüüs nimetuse all “privaatsuspoliitika”).

Õiguslik alus ülalmainitud andmetöötlusele

Õigusliku aluse sellele andmetöötlusele võib leidaGDPRi artiklis 6 (1), lõik 1, punktis b) (lepingueelne andmetöötlemine) punktis f) niivõrd, kui see puudutab isikuandmete töötlemist.

Õigustatud huvi rakendub andmetöötlusele GDPRi artikli 6 (1) punkti f) ulatuses

Meie õigustatud huvi põhjus andmetöötluseks meie veebisaitide kaudu on seotud sooviga optimeerida meie pakkumisi internetis ja selle abil pakkuda meie klientidele parimat võimalikku teenust ja suurendada kliendirahulolu.

E: Ülekanne kolmandatesse riikidesse

Osutades SIXT+ teenust ei ole meil kavatsust ei üle anda ega vastu võtta andmeid kolmandatest riikidest. Sellegipoolest võib toimuda oluliste andmete töötlemine, kui te olete rikkunud tingimusi, mis on määratletud SIXT+ teenuse lepingus, mis keelab sõidukil siseneda riiki, mis ei asu Euroopa Liidus. Kui seda tingimust on rikutud ja seaduserikkumised on toimunud seesuguses riigis, siis edastatakse andmed vastavale riigile ulatuses, mis on vajalik SIXTi õiguslike huvide kaitseks.

F: Andmete säilitamise kestvus/säilitamise kestvuse kriteeriumid

SIXT säilitab teie andmeid senikaua, kui neid ei ole enam vaja põhjustel, millistel need koguti või need on teisiti töödeldud (vaata → SIXTi andmetöötluse eesmärgid). Me kinnitame, et kustutame teie andmed 30 päeva jooksul peale teilt SIXT+ teenuse kasutamise soovi laekumist, kui teie avaldus lükatakse tagasi. Kui SIXTil on seaduslikult kohustatud isikuandmeid säilitama, siis ta säilitab neid kohustusliku säilitamisperioodi vältel. Kaubanduslike dokumentide säilitamise aeg, sealhulgas raamatupidamise ja arveldamisdokumentide (kaasa arvatud arved) säilitamisperiood on 10 aastat. Selle aja jooksul kasutatakse teie isikuandmeid piiratud ulatuses, kui ei ole põhjust nende töötlemiseks.

G: Teie õigused

1. Õigused vastavalt GDPRi artiklile 15 - 18, 20

Teil on teatud ajavahemike järgi õigus saada informatsiooni oma säilitatud isikuandmete kohta. (GDPR, artikkel 15). Informatsioon, millele teil on õigus, sisaldab teavet selle kohta, kas SIXT on või ei ole säilitanud teid puudutavat informatsiooni, nimetatud isikuandmete kategooriate kohta ja andmetöötluse eesmärgi kohta. Teie soovil edastab SIXT teile koopia teie töödeldud isikuandmetest.  Teil on samuti õigus nõuda SIXTilt teid puudutavate ebakorrektsete andmete parandamist (GDPR, artikkel 16). Lisaks on teil õigus nõuda SIXTilt teid puudutavate isikuandmete kustutamist (GDPR, artikkel 17).Meil lasub kohustus teatud asjaoludel isikuandmed kustutada, kaasa arvatud juhul, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses nende kogumise eesmärkide kadumise või teisiti töötlemisega, kui te taganete nõusolekust, millel andmetöötlus põhines ja kui andmeid töödeldi ebaseaduslikult.

Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda oma andmete piiratud töötlemist (GDPR artikkel 18). See sisaldab asjaolusid, kui te vaidlustate oma isikuandmete korrektsuse ja me peame nende korrektsust tõestama. Sellistel juhtudel peame me hoiduma teie isikuandmete edasisest töötlemisest, välja arvatud nende säilitamine, kuni juhtum on lahendatud.

2. Andmete edastamise mittelepinguline või õiguslik kohustus/andmete mitteüleandmise tagajärjed

Teil ei ole lepingulist või õiguslikku kohustust meile oma isikuandmeid üle anda. Sama sei saa te sõlmida meiega lepingut SIXT+ teenuse kasutamiseks, kui me ei saa koguda ega töödelda andmeid eelpool mainitud eesmärkidel (vaata → SIXTi andmetöötluse eesmärgid)

3. Õigus vastuväidetele vastavalt GDPRi artiklile 21.

Kui teie andmete töötlemine SIXTi poolt on vajalik selleks, et viia mingi ülesanne ellu avalikkuse või kontrolleri pädevuses ametiasutuse tööülesannete tõttu, (GDPRi artikkel 6 (1), lõik 1, punkt (e) või kui see on SIXTi õigustatud huvi, siis on teil millal iganes õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest SIXTi poolt, põhjendades seda oma eriolukorraga. Siis lõpetab SIXT andmetöötluse, välja arvatud juhul, kui SIXT suudab andmetöötlust põhjendada õiguslikel alustel, mis ületavad andmetöötluse lõpetamise olulisuse.  

Te võite millal iganes ajalimiidita ja piiranguteta keelduda oma isikuandmete töötlemisest otseselt reklaami eesmärgil.

4. Õigus oma nõusolekust millal iganes taganeda

Kui SIXTi andmetöötlus põhineb teie nõusolekul, siis on teil õigus millal iganes oma antud nõusolekust taganeda. Nõusolekust taganemine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust ajavahemikul, millal nõusolek anti ja millal see tagasi võeti.

5. Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebusi järelvalve asutustele vastavalt GDPRi artiklile 77.

Küpsiste poliitika

Seda veebisaiti kasutades nõustute te, et sellele veebisaidile sisestatud toimimis/analüütilisi küpsised kasutatakse teenuse kvaliteedi tagamiseks ja teile vajaliku teenuse toimimise parandamiseks.

Kui te ei nõustu sellel veebisaidil kasutatud Google Analytics küpsistega, võite te muuta oma brauseri sätteid ja keelduda uutest küpsistest, kustutada juba olemasolevad küpsised või lihtsalt piirduda informatsiooniga teie arvutisse saadetud uute küpsiste kohta.

Kuidas kontrollida ja kustutada küpsiseid

Tavaliselt on võimalik küpsistest keeldumiseks oma brauseri sätteid muuta, olemasolevad küpsised kustutada või piirduda lihtsalt teate saamisega teie arvutisse saadetud uute küpsiste kohta. Selle tegemiseks on vaja aktiveerida brauseri instruktsioonid (tavaliselt on need saadaval “Help”, “Tools” või “Editing” sektsioonides). Rohkem informatsiooni on võimalik saada veebisaidilt - www.aboutcookies.org.

Arvestage sealjuures, et küpsistest keeldumine või nende kustutamine võib teil takistada kõikide veebisaidi funktsioonide täies ulatuses kasutamist.

Lisaks loobumisvalikule võite te ka keelduda Google Analyticsi poolse informatsiooni kogumisest, laadides alla ja aktiveerides Google Analytics brauseri valiku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie arvuti mällu, kui te külastate mingit veebisaiti. Peale igat järgnevat veebisaidi külastust saadetakse küpsised tagasi algsele veebisaidile või mingile muule veebisaidile, mis tunneb küpsise ära. Küpsised toimivad nagu teatud veebisaidi mälu, võimaldades korduvkülastuste korral teie arvuti äratundmist ning kaasasolevad küpsised jätavad meelde teie arvuti sätted ja ka parandavad kasutamismugavust.

Küpsiseid puudutavat täiendav informatsiooni, kaasa arvatud informatsioon teie arvutisse sisestatud küpsiste kohta, nende lubamise või kustutamise kohta on kättesaadav veebisaidilt www.aboutcookies.org.

Google Analytics

See veebisait kasutab “Google Inc” poolt osutatud "Google Analytics" programmi, mis kasutab teie arvutisse paigaldatud tekstiküpsiseid ja need võimaldavad teil analüüsida seda, kuidas te kasutate antud veebisaiti. Nende küpsiste poolt genereeritud veebisaidi kasutamist puudutav informatsioon kantakse edasi Google serverisse USAs ja salvestatakse seal. Kui te eelistate IP aadressi anonüümseks muutmist, siis teie IP aadressi saab kasutada ainult Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse piires ja seda on lubatud üle kanda Google serveritesse ning seda USAs töödelda ainult erandjuhtudel. Google kasutab seda informatsiooni, et hinnata, kuidas te veebisaiti kasutate, koostades veebisaidi kasutamise aktiivsuse kohta aruandeid veebisaidi operaatoritele ja osutab muid teenuseid, mis on seotud interneti kasutamisega.

Mitte mingitel asjaoludel ei seosta Google teie IP aadressi mingite muude Google käsutuses olevate andmetega. Vajaduse korral võib Google selle informatsiooni edastada ka kolmandatele osapooltele, kui seda nõuavad kehtivad seadused või kui kolmas osapool töötleb informatsiooni Google`i nimel.

Küpsiste liigid

See veebisait kasutab alljärgnevaid küpsiseid, mis garanteerivad teatud funktsioonide toimimist kindlal spetsiifilisel moel, salvestades vastavas küpsises sisalduvat informatsiooni.

Nimetus: _ga
Liik: Analytics
Kirjeldus: _ga küpsis, mille sisestatab Google Analytics, loeb külastusi, sessiooni pikkust, kampaaniate andmeid ja jälgib analüütiku aruande jaoks veebisaidi kasutamist. Küpsis salvestab informatsiooni anonüümselt ja määrab juhuslikult loodud numbri, et ära tunda veebisaidi haruldast külastajat.
Kestvus: 2 aastat

Nimetus: _gid
Liik: Analytics
Kirjeldus: _gid küpsis, mille sisestab Google Analytics, salvestab informatsiooni selle kohta, kuidas külastajad kasutavad veebisaiti, luues samas analüütilist aruannet veebisaidi toimimise kohta.  Osa kogutud andmetest sisaldavad külastajate arvu, nende külastuse põhjust ja nende poolt anonüümselt külastatud veebisaite..
Kestvus: 1 päev

Nimetus: _gat
Liik: Toimimine
Kirjeldus: Selle küpsise on paigaldanud Google Universal Analytics, et piirata lubade arvu ja sellega limiteerida andmete kogumist veebisaitidel, kus andmete liikumine on suur.
Kestvus: 1 minute

Kontaktandmed

Veebisaidi www.sixtplus.ee isikuandmeid töötlev töötaja, kes tegeleb andmetöötlusega, mis on seotud kasutaja tuvastamisega, et ta saaks e-teenuse või et parandada teenuse kvaliteeti: SIA Transporent, registreerimisnumber 40003722171, Malduguņu tänav 2, Marupe, Marupes mk., LV – 2167, Läti. Küsimused saatke, palun, e-posti aadressile: gdpr@sixt.lv

Isikuandmete töötlemise operaator e-teenuse kvaliteedi parandamiseks: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Inc. nõuded füüsilisi isikuid puudutavate isikuandmete töötlemise osas: šeit
Kui teil on küsimusi küpsiste kasutamise või isikuandmete töötlemise kohta, palun saatke e-mail aadressile: gdpr@sixt.lv

Küsimuste korral:

Lae alla SIXT+ BALTICS rakendus